Jak ocena okresowa wpływa na motywację pracowników?

motywacja pracowników

Czym jest ocena okresowa?

Wśród najistotniejszych standardów związanych z funkcjonowaniem firmy bez wątpienia wymienić można ocenę pracowniczą. Umożliwia ona nadawanie wartości poszczególnym zadaniom wykonywanym przez pracownika, jego sposobowi postępowania czy cechom osobowym. Ocena pracownicza daje sposobność na przyjrzenie się kompetencjom pracownika oraz jego aktywności.

O motywacji słów kilka

Również działania mające na celu motywowanie pracowników wpisują się w zakres zasadniczych czynności związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Samo zjawisko motywacji definiowane jest na różne sposoby. Jeden z nich przedstawia motywację jako zbiór dążeń mających znaczenie w toku podejmowania decyzji o zachowaniu, a dokładniej: o jego rozpoczęciu, utrzymaniu oraz o ukierunkowaniu. Motywację można też rozumieć jako proces charakteryzujący się staraniami podejmowanymi w celu rozpoczęcia, ukierunkowania oraz utrzymania zachowania mającego przynieść zaplanowane cele. Jeszcze inna definicja charakteryzuje motywację jako stan potrzeby, który przyczynia się do aktywowania zachowania i ukierunkowania go.

Motywację postrzegać można także jako stan psychiczny, charakteryzujący się wzmożonym napięciem. Napięcie to prowadzi do powstania zachowania mającego na celu obniżenie go. Z kolei rozpatrując motywację w kategorii cechy osobowościowej, zwraca się uwagę na względną jej stałość. Stałością tą cechują się również zachowania podejmowane przez jednostkę – a zwłaszcza ich kierunek i wyrazistość.

Samo zjawisko motywowania w środowisku pracy charakteryzuje się natomiast jako takie, które składa się z różnych form wpływania na pracowników w celu wypracowania u nich zachowań pożądanych przez osobę zarządzającą.

motywacja pracownika

Pracownik największą wartością

Obecnie bardzo duża liczba pracodawców dostrzega, jak wartościowym kapitałem dla przedsiębiorstwa są jego pracownicy. Ludzie będący częścią przedsiębiorstwa, dają mu swoje zdolności, wiedzę, doświadczenie oraz możliwość rozwoju. Powodzenie przedsiębiorstwa w dużym stopniu łączy się z adekwatnym spożytkowaniem wspomnianych zasobów.

Skuteczny system motywacyjny przedsiębiorstwa powinien zatem uwzględniać zbadanie kwalifikacji, potrzeb i zainteresowań pracowników. Działanie takie umożliwi adekwatne dopasowanie zadań do pracowników. Z kolei wyznaczenie systemu oceny ich skuteczności może pomóc pracownikom w weryfikacji postępów oraz w uczciwym ocenianiu pracy poświęconej na wykonanie zadań. System taki powinien także zawierać okresowe oceny pracownicze.

Korzyści płynące z procesu oceny pracowniczej

Dość oczywistym jest fakt, że większość pracowników nie lubi podlegać ocenie. Proces oceny postrzegany jest przez nich jako wydarzenie stresujące. Z tego powodu warto uświadomić swoim pracownikom, co mogą zyskać dzięki ocenie okresowej.

Przede wszystkim jest to informacja zwrotna na temat wykonywanej pracy, na temat jej lepszych i gorszych aspektów. Informacja ta pozwala pracownikowi na uczynienie wykonywanej przez niego pracy bardziej efektywną. Przy okazji procesu oceny powstaje także pole do podzielenia się poglądami na temat pracy oraz okazja na poradzenie sobie z trudnościami zawodowymi.

Przeprowadzanie procesów ocen okresowych w sposób pozytywny oddziałuje na kształt relacji pomiędzy pracownikiem a jego zwierzchnikiem. Dzieje się tak ze względu na sposobność zestawienia oczekiwań każdego z nich.
Ocena okresowa, będąca dla pracownika wskazówką na temat jego mocnych stron oraz obszarów, które należy skorygować, daje możliwość rozpoznania potrzeb szkoleniowych i zaplanowania ścieżki kariery. Wydaje się więc, że z tych względów ocena okresowa powinna działać motywująco na ocenianego.

Wskazuje się również na dużą przydatność analizy poziomu wykonywanej pracy ze względu na możliwość wykorzystania jej rezultatów w przypadku wyznaczania wysokości wynagrodzeń lub też wskazywania pracowników, którzy powinni dostać awans.

Podsumowując, rzetelna i obiektywna ocena okresowa może być czynnikiem wzmagającym motywację i wywołującą chęci do lepszej pracy, sumiennego wykonywania obowiązków, rozwijania potencjału i pokonywania pojawiających się podczas pracy przeszkód.

Źródło: Ciekanowski, Z. „Motywacja a system ocen okresowych.” Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza (2013): 29-33.

Twoi pracownicy w systemie E-Guide- dowiedz się więcej!

Ewaluacja pracowników w systemie E-Guide – sprawdź!

Korzystaj za darmo!

 

English